Vedúci environmentálneho oddelenia

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Budete:
- kontrolovať všetky činnosti súvisiace so spracovaním, vydaním, aktualizáciou, evidenciou a archiváciou interných predpisov súvisiacich s BOZP / PO / CO (civilnou ochranou) vrátane predpisov materskej firmy,
- zodpovedať za dodržiavanie štandardov bezpečnosti závodu v zmysle nariadení podľa „Security Standards for Production Sites“
- zodpovedať za aplikáciu legislatívy SR/EU v oblasti BOZP / PO a CO
- tvoriť firemnú stratégiu v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti pri práci,
- vytvárať a aktualizovať interné predpisy vo vyššie uvedenej oblasti,
- zodpovedať za splnenie všetkých povinností akokoľvek sa týkajúcich oblasti ochrany
životného prostredia, ochrany vôd a ovzdušia, nakladania s odpadmi
- spolupracovať pri zabezpečovaní a dodržiavaní systémov kvality (napr. ISO, GMP)
- posudzovať riziká a bezpečnosť prevádzky

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete ?
- odbornú spôsobilosť – ABT/T PO (Autorizovaný bezpečnostný technik/ Technik požiarnej ochrany)
- skúsenosť s obdobnou pozíciou vo výrobnej spoločnosti
- skúsenosť z chemického, petrochemického alebo potravinárskeho priemyslu výhodou
- aktívna znalosť anglického jazyka B2+
- veľmi dobré komunikačné zručnosti
- líderské zručnosti

Znalosti

Znalosti:
- mať skúsenosti na obdobnej pozícii
- líderské a komunikačné zručnosti

Cudzie jazyky:
- anglický jazyk- B2+

Osobnostné predpoklady:
- schopnosť dlhodobo plánovať a koordinovať rôzne činnosti
- výrazná schopnosť motivovať a pracovať v kolektíve
- ochota prijímať a spracovávať nové poznatky

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti biochemického priemyslu a výroby. Patrí k celosvetovo uznávaným výrobcom aminokyselín, ako aj produktov pre zákazníkov v oblasti farma, food a kozmetického priemyslu. Vo svojej oblasti je lídrom na trhu a významným inovátorom. Takmer celú produkciu aminokyselín vyváža do celého sveta. Najväčšie množstvá do krajín EÚ, ako aj do USA a Latinskej Ameriky.

Svojim zamestnancom ponúka:
- stravovanie v priestoroch spoločnosti (teplá, chladená a mrazená strava)
- bohatý sociálny program (príspevok na DDS, regeneráciu, šport, kultúru, pri životných jubileách a udalostiach ako svadba, narodenie dieťaťa a pod.)
- teambuildingy (rodinný deň, plesy...)
- interné jazykové vzdelávanie
- parkovanie v areáli firmy
- priama komunikácia s klientmi
- práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.