Vedúci environmentálneho oddelenia

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Budete:
- kontrolovať všetky činnosti súvisiace so spracovaním, vydaním, aktualizáciou, evidenciou a archiváciou interných predpisov súvisiacich s BOZP / PO / CO (civilnou ochranou) vrátane predpisov materskej firmy,
- zodpovedať za dodržiavanie štandardov bezpečnosti závodu v zmysle nariadení podľa „Security Standards for Production Sites“
- zodpovedať za aplikáciu legislatívy SR/EU v oblasti BOZP / PO a CO
- tvoriť firemnú stratégiu v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti pri práci,
- vytvárať a aktualizovať interné predpisy vo vyššie uvedenej oblasti,
- zodpovedať za splnenie všetkých povinností akokoľvek sa týkajúcich oblasti ochrany
životného prostredia, ochrany vôd a ovzdušia, nakladania s odpadmi
- spolupracovať pri zabezpečovaní a dodržiavaní systémov kvality (napr. ISO, GMP)
- posudzovať riziká a bezpečnosť prevádzky

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete ?
- odbornú spôsobilosť – ABT/T PO (Autorizovaný bezpečnostný technik/ Technik požiarnej ochrany)
- skúsenosť s obdobnou pozíciou vo výrobnej spoločnosti
- skúsenosť z chemického, petrochemického alebo potravinárskeho priemyslu výhodou
- aktívna znalosť anglického jazyka B2+
- veľmi dobré komunikačné zručnosti
- líderské zručnosti

Znalosti

Znalosti:
- mať skúsenosti na obdobnej pozícii
- líderské a komunikačné zručnosti

Cudzie jazyky:
- anglický jazyk- B2+

Osobnostné predpoklady:
- schopnosť dlhodobo plánovať a koordinovať rôzne činnosti
- výrazná schopnosť motivovať a pracovať v kolektíve
- ochota prijímať a spracovávať nové poznatky

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby.

Zamestnanecké výhody, benefity
• nadštandardný systém bonusov,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• príspevok pri uzavretí manželstva,
• príspevok na kultúrne a športové aktivity,
• príspevok na prázdninový tábor pre deti,
• príspevok na vitamíny,
• príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné),
• flexibilný pracovný čas,
• priama komunikácia s klientami,
• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov
• vzdelávacie aktivity nad rámec zákona
• parkovanie v areáli firmy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.